نمایشگاه خدمات فنی و مهندسی و انرژی کابل-افغانستان

 

گزارش آخرین نمایشگاه برگزار شده در کابل

 

دانلود آئین نامه و قوانین و مقررات

 

دانلود رزومه شرکت

 

دانلود بروشور نمایشگاه

 

گزارش آخرین نمایشگاه برگزار شده در کابل

 

 

دانلود آئین نامه و قوانین و مقررات

 

 

دانلود رزومه شرکت

 

دانلود بروشور نمایشگاه