نمایشگاه خدمات فنی و مهندسی و انرژی کابل-افغانستان

 

گزارش آخرین نمایشگاه برگزار شده در کابل

 

دانلود دستورالعمل مشارکت در نمایشگاه های خارجی

 

دانلود بروشور

 

گزارش آخرین نمایشگاه برگزار شده در کابل

 

دانلود دستورالعمل مشارکت در نمایشگاه های خارجی

 

دانلود بروشور