تقویم نمایشگاه خارجی ۹۹

تقویم نمایشگاه خارجی

اولین نمایشگاه اختصاصی- تخصصی انرژی و صنایع وابسته جمهوری اسلامی ایران در کابل مهرماه ۱۳۹۹

اولین نمایشگاه خدمات شهری ، حمل و نقل و ترافیک و ماشین آلات و صنایع وابسته ایران در کابل مهرماه ۱۳۹۹

اولین نمایشگاه اختصاصی- تخصصی صنعت ساختمان و صنایع وابسته جمهوری اسلامی ایران در کابل مردادماه ۱۳۹۹

پانزدهمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در هرات آبانماه ۱۳۹۹

نهمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در کابل بهمن ماه ۱۳۹۹