مدیریت پروژه های نمایشگاهی – نمایشگاه جامع کشاورزی ایران و سامانه‌های نوین آبیاری در تهران