مدیریت پروژه های نمایشگاهی

شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی بعنوان یکی از بزرگترین مجریان نمایشگاهی در شرق کشور ، افتخار دارد طی نمایشگاه موفق برگزار کند.

تقویم نمایشگاه های داخلی ۱۴۰۱

روزها
ساعت‌
دقیقه

تقویم نمایشگاه های خارجی ۱۴۰۱

نمایشگاه بازرگانی بغداد