اولین نمایشگاه خدمات شهری،حمل و نقل و ترافیک و ماشین آلات کابل – افغانستان