نمایشگاه های خارجی برگزار شده سال 93

نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در کابل افغانستان (اسفند ماه 93)

نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در قرقیزستان (آبان ماه 93)

نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان (آبان ماه 93)