نمایشگاه های برگزار شده خارجی 1396

سمینار مشترک تجاری ایران و عراق با هدف تامین اقلام مصرفی اربعین 2017

نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در تاشکند – ازبکستان آبان ماه 1396

نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در بصره – عراق آذر ماه 1396

نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در نجف – عراق  دی ماه 1396

نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در آلماتی قزاقستان (مهرماه 96)

نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان (اسفندماه 96)

نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در هرات افغانستان (آذرماه 96)

نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در کازان تاتارستان (دی ماه 96)