چهاردهمین نمایشگاه بین المللی معدن،زمین شناسی و صنایع وابسته