نمایشگاه بین المللی کشاورزی، نهاده ها و آبیاری تهران

چهارمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات کشاورزی، نهاده ها و سیستم های نوین آبیاری تهران

(۲۴ لغایت ۲۷ دی ماه ۱۳۹۸ )

658 views