آدرس: مشهد- بلوار آموزگار – نبش آموزگار ۱۷

شماره تلفن: ۳۶۱۵۸ – ۰۵۱

پست الکترونیک: info@epma.ir