پانزدهمین نمایشگاه بین المللی برق(قدرت،الکترونیک)تجهیزات و صنایع وابسته