نمایشگاه های برگزار شده خارجی ۱۳۹۶

سمینار مشترک تجاری ایران و عراق با هدف تامین اقلام مصرفی اربعین ۲۰۱۷ نمایشگاه تخصصی – بین المللی غذایی و کشاورزی در کابل – افغانستان ۳ لغایت ۶ مردادماه ۱۳۹۶ نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در آلماتی – قزاقستان ۱۳ لغایت ۱۶ مهرماه ۱۳۹۶ نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در تاشکند – ازبکستان آبان ماه ۱۳۹۶ نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در بصره – عراق آذر ماه ۱۳۹۶ نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در نجف – عراق  دی ماه ۱۳۹۶ نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در کابل – افغانستان  بهمن ماه ۱۳۹۶ نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در عشق آباد – ترکمنستان  اسفند ماه...