نمایشگاه های برگزار شده خارجی ۱۳۹۶

سمینار مشترک تجاری ایران و عراق با هدف تامین اقلام مصرفی اربعین ۲۰۱۷

نمایشگاه تخصصی – بین المللی غذایی و کشاورزی در کابل – افغانستان ۳ لغایت ۶ مردادماه ۱۳۹۶

نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در آلماتی – قزاقستان ۱۳ لغایت ۱۶ مهرماه ۱۳۹۶

نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در تاشکند – ازبکستان آبان ماه ۱۳۹۶

نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در بصره – عراق آذر ماه ۱۳۹۶

نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در نجف – عراق  دی ماه ۱۳۹۶

نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در کابل – افغانستان  بهمن ماه ۱۳۹۶

نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در عشق آباد – ترکمنستان  اسفند ماه ۱۳۹۶

5,479 views